پروژه های آتی شامل پروژه هایی است که دارای قرارداد مشارکت می باشند اما عملیات اجرایی آنها هنوز آغاز نشده است.